نخبگان و نیروهای انسانی کارآمد سرمایه‌های شهر هستند