عربستان سعودی با چهار کشور قرارداد معدنی امضا می‌کند