کوچیلکو پیش بینی خود را از بهای مس۲۰۲۲ به فراتر از ۱۰۵۰۰ دلار افزایش داد