کاهش ارزش لیر و تاثیر بربازار قراضه و میلگرد ترکیه