نیاز امروز بخش معدن؛ هوشمندسازی معادن و تربیت نیروی انسانی ماهر