نقش پایانه مکانیزه در بهبود زندگی مردم و محیط زیست