ضرورت بکارگیری ظرفیت‌های دانشگاهی در اکتشافات معادن