سکون حاکم بر بازار بیلت سی آی اس/ کشش تقاضا از سوی آفریقای شمالی