سومین رویداد همرسانی ایمینو “دایان ۳” با محوریت HSE برگزار شد