ذخیره معدن لیتیوم قهاوند از میزان شناسایی شده بیشتر است