دوره تخصصی «مدیریت پروژه» برای واحدهای تابعه ایمیدرو برگزار شد