تکمیل ۱۰ طرح بزرگ معدن و صنایع معدنی با سرمایه گذاری ۵۰هزار میلیارد تومان