تولید ۲۲.۸ میلیون تنی گندله سازان در نیمه نخست سال ۹۹