تولید بیش از ۵۷۸ هزار تنی ذوب آهن در پنج ماهه امسال