نسبت واردات سنگ آهن چین به تأمین داخلی آن طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹