تقاضای ۱۰ برابری آهن اسفنجی در مسیر فولاد سبز تا ۲۰۵۰