بکارگیری ریل ملی در خطوط ریلی، افتخاری برای صنعت کشور