بخش معدن و صنایع معدنی در رویداد ملی صنعت دانش بنیان