بانک‌ها پروانه بهره‌برداری از معادن را به عنوان وثیقه بپذیرند