بازگشت قیمت مس به زیر ۸۰۰۰ دلار / افزایش هراس از رکود اقصادی در جهان