بازکردن قفل صادرات کشور، اولین ماموریت وزارت صمت بوده است