افتتاح اولین مرکز تخصصی هوش مصنوعی در حوزه معدن در شاهرود