احتمال فرونشست تونل‌های ایجاد شده در معدن آلبلاغ و خطر ریزش