اجرای برنامه کالیبره نمودن تیغه‌های تجهیز تریم با روشی هوشمند مبتنی بر کنترل تطبیقی