برگزاری دوره های آموزشی توسط شتابدهنده تخصصی ماینتک با همکاری نهاد های شاخص علمی و صنعتی کشور