محیطی امن‌تر‌، سالم و مولد: نوید پوشیدنی‌های هوشمند برای کارگران معدن