اعطای ۵۵ میلیارد تومان سهام جایزه به سهامداران زرین معدن