برگزاری هجدهمین همایش گرامیداشت روز معدن با حضور شتابدهنده ماینتک