?برگزاری دومین جلسه پیش شتابدهی ماینتک با همکاری آکادمی آنسو