۳۰ میلیارد تومان اعتبار جهت حفاظت و اکتشاف معدن آلبلاغ اسفراین