نشست هم اندیشی بازیگران زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی در “ایمینو”