کارگاه سنجش از دور و کاربرد آن در زمین شناسی و اکتشاف