چهارمین فراخوان شتاب دهنده تخصصی ماینتک جهت جذب ایده و طرح های فناورانه