پروژه‌های توسعه‌ای بلوک مرکزی معدنی نیازمند ۵۰ همت سرمایه‌گذاری است