پانزدهمین دوره آشنایی با رشته‌های دانشگاهی برگزار می‌شود