ورود نخبگان خراسان جنوبی برای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در معادن