نیاز صنعت را به زبان پژوهشگران و دانشگاه ترجمه می‌کنیم