نمایشگاه ملی «مسیر زآینده» با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد