ناهماهنگی برخی دستگاه‌ها در اشتراک‌گذاری داده‌های اکتشافی