منطقه غرب سیستان از لحاظ ساختار زمین شناسی دارای ظرفیت های معدنی است