مزیت های بکارگیری طرح های نوآورانه در معادن/ استقبال از نوآوری ۲ استارتاپ و ۴ شرکت دانش بنیان معدنی