مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران برای توسعه فناوری، فعال‌تر می‌شود