مدل‌‌‌سازی هوشمند و تخمین ذخیره؛ ترکیب زمین‌‌‌آمار و هوش مصنوعی