محقق دانشگاه امیرکبیر روشی هوشمند برای کشف ذخایر مس ارائه کرد