مجوز واردات ماشین‌آلات و تجهیزات از محل ارز اشخاص صادر شد