لزوم تسریع در واکسیناسیون پرسنل معادن با اولویت ویژه