فناوری محصولات معدنی در جوار معادن استان سمنان ایجاد شود