غول معدنی ریو تینتو در معدن مس زیر زمینی اویو تولگوی مغولستان سرمایه گذاری می کند