غرب استرالیا مجوزهای تهدید کننده معادن و معدنکاری را حل و فصل می کند.