علم کواترنری برای رویارویی با چالش‌های جاری برنامه ارائه می‌دهد